Välkommen till LAIAL!

  • Städ
  • Bygg
  • Flytt

Anpassat efter dig

Kollektivavtal

Försäkrat

VI ERBJUDER

Totalentreprenader inom bygg.

Vid en totalentreprenad inom bygg räknar vi fram en totalkostnad utifrån det förfrågningsunderlag som beställaren levererat. Detta är mycket vanligt tillskillnad mot markentreprenader som ofta är utförandeentreprenader.


I totalentreprenader ingår även uppdraget att ta fram de handlingar som krävs för entreprenaden, vilket även innebär att det är vi som har ansvaret för de lösningar som vi projekterat fram.


Vår byggavdelning har lång erfarenhet av bygglösningar vid byggnation av större industri eller offentliga byggnader.


image
Bygg

Den snabba och enkla lösningen.

  • Grundläggning
  • Industri & kontor
  • Offentliga byggnader
image

Grundläggning

Vår betongavdelning har stor erfarenhet från de flesta betongarbeten. Vi utför allt från grundläggning för bostadshus till större betongarbeten som broar.

Genomfört arbete på bara 1-2 dagar.

Rent och enkelt - du behöver inte flytta någonstans.

image
image

Industri & kontor

Med lång erfarenhet av byggnationer av så väl kontorslokaler som industrihallar tar vi oss an projektet med gedigen kunskap kring området. Om du går i tankar att bygga nya lokaler hjälper vi dig genom hela processen.

En ökad förståelse för andra discipliners problemställningar infinner sig lättare när man kan se tydligheten av tankarna och visionerna i 3D på en gång.

Vi har specialkompetens inom följande områden:

  • Fiberarmerad betong och industrigolv
  • Tunnlar
  • Prefabricerade stommar
image
image

Offentliga byggnader

Vid offentliga upphandlingar ställs det stora krav på kvalité och dokumentation av byggnationer. Vi har erfarenheten och rätt kontakter för detta. På referenslistan finns redan flera sporthallar åt kommuner.

Utformningen av enskilda byggnader, platser eller stadsrum ska svara mot funktioner som antingen kan vara högst specifika, eller som kräver en mer flexibel utformning som kan förändras och anpassas till flera olika behov. Förutom sin rent faktiska uppgift som exempelvis bibliotek, torg, lekpark eller gångbro, ska de också utgöra rum för goda möten och upplevelser i en demokratisk, hälsosam och vacker miljö.

På denna nivå är egenvärden hos den enskilda byggnaden eller anläggningen i fokus. Utformningen och gestaltningen berättar om det värde vi har tillskrivit dess olika funktioner och de som ska använda den. Arkitekturens skala och perspektiv handlar här om relationen till den mänskliga skalan. Vi kan med kropp och sinnen uppfatta byggnaden eller platsen som välkomnande och tillgänglig eller som sluten och avvisande.

image